ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Συμμετοχή του Τ.Ε.Ι. Αθήνας στη διαβούλευση για την εξειδίκευση των Προγραμμάτων του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ 2014- 2021

Ξένια Αναστασίου - Στέλεχος Πρεσβείας της Νορβηγίας στην Ελλάδα, Κατερίνα Γιάντσιου - Ειδική Γραμματέας για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, Γαβριήλ Αμίτσης - Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας και Φεβρωνία Στριάγκα - Στέλεχος Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας (Τ.Ε.Ι. Αθήνας) για την ανάπτυξη καινοτόμων δικτύων εκπαίδευσης και έρευνας με φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εκπρόσωποι του Ιδρύματος (Αντιπρύτανης Παναγιώτης Καλδής και Καθηγητής Γαβριήλ Αμίτσης) συμμετείχαν στις 23 Ιανουαρίου 2018 - μετά από πρόσκληση της Ειδικής Γραμματέως για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά - στην πρώτη Συνάντηση Διαβούλευσης για την εξειδίκευση του συγχρηματοδοτούμενου από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2014-2021 Προγράμματος για την «Ένταξη και Ενδυνάμωση των ΡΟΜΑ», που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

O Χρηματοδοτικός Μηχανισμός 2014-2021 του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ- ΕΟΧ, EEA Grants) αποτελεί την οικονομική συμβολή τριών Χωρών (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) για τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών του ΕΟΧ και την ενίσχυση των διμερών σχέσεων με 16 ευρωπαϊκές δικαιούχες χώρες: Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία.

Το Πρόγραμμα για την «Ένταξη και Ενδυνάμωση των ΡΟΜΑ» αποτελεί μία πρωτοβουλία της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θα προωθήσει πιλοτικές παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 7 εκ. ευρώ για την κοινωνική στέγαση και ενδυνάμωση των πλέον ευάλωτων ομάδων Ρομά, αξιοποιώντας διεθνείς καλές πρακτικές και συστηματικές διαδικασίες καταγραφής αναγκών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Η αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εκδήλωσε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Ιδρύματος για τους σκοπούς και το περιεχόμενο του συγκεκριμένου Προγράμματος (με έμφαση στην υποστήριξη δράσεων που θα υλοποιηθούν στην περιοχή της Δυτικής Αττικής), καθώς από τις αρχές της δεκαετίας του 2010 το Ίδρυμα έχει αναπτύξει μία σειρά εκπαιδευτικών, συμβουλευτικών και ερευνητικών δράσεων για την ενεργητική ένταξη ομάδων σε υψηλό κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού (όπως οι Ρομά), ενώ το 2016 ολοκλήρωσε - στο πλαίσιο σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης με το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - την εκπόνηση της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής για την πρόληψη και καταπολέμηση του κινδύνου της έλλειψης στέγης. Παράλληλα, αποτελεί από τον Σεπτέμβριο του 2016 τον πρώτο Ακαδημαϊκό Εταίρο (Academic Partner) του HOUSING EUROPE - The European Federation of Public Cooperative and Social Housing, ενώ ο Δρ. Αμίτσης έχει εκλεγεί από τον Μάϊο του 2017 Αντιπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας «Τα Εθνικά Συστήματα Στέγασης σε μετάβαση» (Working Group on Housing Systems in Transition).

Το HOUSING EUROPE (www.housingeurope.eu) είναι το μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό Διακρατικό Δίκτυο στο πεδίο της κοινωνικής στέγασης, που επιδιώκει την ανάπτυξη μίας επαρκούς και βιώσιμης στεγαστικής αγοράς. Ιδρύθηκε το 1988 και αποτελείται σήμερα από 44 Εθνικές και Περιφερειακές Ενώσεις, εκπροσωπώντας περίπου 43.000 παρόχους στέγης από 28 Ευρωπαϊκά κράτη, που διαχειρίζονται τουλάχιστον 26 εκ. κατοικίες (11% του συνολικού αποθέματος κατοικιών στην Ευρώπη). Έχει αναπτύξει μία σειρά εργαλείων για το σχεδιασμό και την αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής στέγασης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ενώ αποτελεί θεσμικό συνομιλητή με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης στο πεδίο της στέγασης.
<< Εκδηλώσεις ^ Αρχή Σελίδας